Informace o ochraně osobních údajů při prohlížení webových stránek www.botkymanie.cz 

Tyto informace o ochraně osobních údajů (dále jen „OÚ“) Vám poskytuje spol. KOOB Trade s.r.o., zastoupená jednatelkou pí. Sabinou Krýslovou, se sídlem Lipová 237, 326 00 Plzeň-Letkov, IČO 28009941 (dále jen „Provozovatel“ ), e-mailová adresa: info@botkymanie.cz. 

Provozovatel vnímá, že je velmi důležité chránit OÚ, a proto dbá na to, aby veškeré procesy zpracování OÚ probíhaly v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.  

Ochrana OÚ v souvislosti s provozem internetových stránek  www.botkymanie.cz 

Na webových stránkách www.botkymanie.cz ani na dalších jiných stránkách umístěných na doméně www.botkymanie.cz (dále jen „Stránky“) nedochází ke zpracování OÚ ani k ukládání informací o přístupech na tyto Stránky.  

Na Stránkách používá Provozovatel pouze tzv. session cookies (neboli dočasné technické cookies). Session cookies jsou krátké textové soubory obsahující mimo jiné i IP adresu, které navštívené Stránky odešlou do prohlížeče návštěvníka Stránek a které se do tohoto prohlížeče uloží. Session cookies jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce Stránek. K session cookies nemá Provozovatel přístup, neboť údaje v nich obsažené jsou zašifrované a přenos dat je zabezpečen prostřednictvím https protokolu. Session cookies jsou v prohlížeči návštěvníka uloženy pouze po dobu, kdy je prohlížeč otevřen, po jeho zavření jsou vymazány.   

Práva subjektů údajů 

Před zahájením konkrétního zpracování OÚ poskytuje Provozovatel subjektům údajů veškeré informace o zpracování jejich OÚ a pro seznámení se s informačním textem volí vždy takovou formu, která je pro subjekty údajů co nejméně zatěžující a která umožňuje, aby měl subjekt údajů tento informační text kdykoli k dispozici. 

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním svých OÚ řadu práv, která mohou u Provozovatele uplatňovat. V příslušné žádosti je nezbytné uvést veškeré informace související s žádostí a dále pak dostatečné informace o subjektu údajů za účelem jeho jednoznačné identifikace. Vyplněnou žádost stačí poslat elektronicky či v listinné podobě na některý z  výše uvedených kontaktních údajů Provozovatele. 

Každý subjekt údajů má také právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.uoou.cz či na telefonním čísle:  

+420 234 665 111, e-mailové adrese: posta@uoou.cz či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.

Účet byl zaregistrován

Máte již účet?
Přihlásit se jinak nebo Změnit heslo