Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP ) jsou platné pro nákup v elektronickém obchodě ( e-shop ) www.botkymanie.cz ( dále jen Portál ), provozovaný spol. KOOB Trade s.r.o., zastoupenou jednatelkou pí. Sabinou Krýslovou, se sídlem Lipová 237, 326 00 Plzeň-Letkov, IČO 28009941 ( dále jen Provozovatel ), zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 21289, e-mail: info@botkymanie.cz, tel. 00420 602108878  a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy o nákupu zboží ( dále jen Smlouva ). 

Prodávajícím zboží je spol. KOOB Trade s.r.o., dále jen Botkymanie, a kupujícím jste Vy, dále jen Zákazník. 

1. Uzavření smlouvy 

1.1 Prostřednictvím Portálu je Vám nabízeno následující zboží: dámská obuv a galanterní doplňky. 

Bližší informace o konkrétním zboží se Vám zobrazí po rozkliknutí názvu a základních informací o konkrétním zboží. 

1.2. Pokud Zákazník klikne na Portálu na odkaz, prostřednictvím kterého si lze zboží objednat, bude přesměrován na objednávkový formulář, v rámci kterého se zobrazí: 

kolonky pro vyplnění identitikačních údajů Zákazníka; 

způsoby, jakými lze uhradit cenu za zboží, včetně uvedení dodatečných nákladů za konkrétní způsob úhrady účtovaných nad rámec ceny za zboží: zaškrtnutím příslušného políčka si Zákazník vybere způsob úhrady, který mu vyhovuje; 

volitelné způsoby dopravy. 

Objednáním zboží na Portálu projevuje Zákazník vůli uzavřít Smlouvu mezi Zákazníkem a Portálem. 

Odesláním objednávky  Zákazníkem uskuteční Zákazník závaznou objednávku. Na udanou e-mailovou adresu Zákazníka bude Portálem zaslán potvrzovací e-mail, který je zároveň potvrzením o uzavření Smlouvy. 

2. Cena zboží 

Cenou zboží je cena uvedená na Portálu vždy u konkrétního zboží, a to v okamžiku odeslání objednávky. Tato cena zahrnuje DPH v zákonné výši. Tato cena nezahrnuje náklady na dodání zboží (tj. náklady na provedení úhrady ceny za zboží a náklady na doručení zboží ). Výše těchto nákladů je uvedena v rámci objednávkového formuláře. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě objednávky na Portálu se neliší od základní sazby. 

3. Platba za zboží 

Platbu za zboží může Zákazník provést následujícími způsoby: 

dobírkou při převzetí zboží; 

platební kartou při převzetí zboží; 

bankovním převodem na účet: 

  • Raiffeisenbank 409284002/5500 
  • Fiobanka 2600843393/2010 

platba platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay 

Všechny případné poplatky spojené se zvoleným platebním nástrojem hradí sám Zákazník a nejsou součástí ceny objednávky. 

Po obdržení platby za zboží bude toto potvrzeno Portálem prostřednictvím e-mailové zprávy na udanou e-mailovou adresu Zákazníkem. 

4. Doprava 

Zboží bude odesláno bezprostředně do 48 hodin od přijetí objednávky, v případě platby bankovním převodem od obdržení platby, a to následujícím způsobem: 

prostřednictvím České pošty, a to buď doručením na poštu nebo doručením na adresu Zákazníka; 

prostřednictvím služby PPL, a to buď doručením na zvolené výdejní místo nebo na adresu udanou v objednávce; 

prostřednictvím Zásilkovny, a to doručením na Zákazníkem zvolené výdejní místo 

O odeslání zboží bude Zákazník informován e-mailovou zprávou.   

5. Reklamní poukazy 

5.1 Reklamní poukazy jsou dostupné pouze v rámci reklamních akcí, nelze je zakoupit. Reklamní poukazy mají omezenou dobu platnosti, která je na daném poukazu vyznačena. 

5.2 Reklamní poukazy se uplatňují jednorázově při objednávce zboží na Portálu do doby jejich platnosti. Hodnota objednávky musí být minimálně ve výši hodnoty reklamního poukazu, jestliže má reklamní poukaz hodnotu nižší, rozdíl mezi hodnotou objednávky a hodnotou reklamního poukazu může být zaplacen jedním z akceptovaných způsobů platby za zboží - viz článek 3. 

5.3 Reklamní poukaz nelze směnit za peníze, nelze ho vyměnit za dárkový poukaz, nelze jím ani dárkový poukaz zaplatit. 

5.4 Reklamní poukaz lze uplatnit pouze před uzavřením Smlouvy mezi Portálem a Zákazníkem, zpětné uplatnění reklamního poukazu není možné. 

5.5 Pokud je objednávka zaplacena zčásti nebo zcela prostřednictvím reklamního poukazu vrácena, například z důvodu odstoupení od Smlouvy, částka, která byla započtena prostřednictvím reklamního poukazu nebude vrácena. 

6. Dárkové poukazy 

6.1 Dárkové poukazy lze zakoupit na Portálu. Lze jimi zaplatit zboží nabízené na Portálu. 

6.2 Dárkové poukazy mají omezenou dobu platnosti, která je na daném poukazu vyznačena. 

6.3 Dárkové poukazy lze uplatnit pouze před uzavřením Smlouvy mezi Portálem a Zákazníkem, zpětné uplatnění dárkového poukazu není možné. 

6.4 Dárkový poukaz nelze směnit za peníze. 

6.5 Při nákupu na Portálu musí být hodnota objednávky minimálně ve výši hodnoty dárkového poukazu, jestliže má dárkový poukaz hodnotu nižší, rozdíl mezi hodnotou objednávky a hodnotou dárkového poukazu může být zaplacen jedním z akceptovaných způsobů platby za zboží - viz článek 3. 

7. Odstoupení od Smlouvy v zákonné lhůtě 

7.1 Od smlouvy může Zákazník odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy zboží převzal, případně převzal poslední dodávku zboží ( bylo-li dodáváno několik druhů zboží ), a to zasláním odstoupení Zákazníka  od Smlouvy na e-mailovou adresu info@botkymanie.cz. Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který nalezne v příloze č.1 těchto VOP, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, je dostačující, když Zákazník odešle odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty a zboží následně nejpozději do 10 pracovních dnů na adresu Provozovatele. Přijetí odstoupení od Smlouvy Zákazníkem bude potvrzeno e-mailem zaslaným Portálem na e-mailovou adresu Zákazníka. Vrácené zboží musí být nepoužité, v bezvadném stavu a původním obalu. 

7.2 Veškeré zaplacené prostředky Zákazníkem, tzn. částku za zakoupené zboží včetně nákladů na dodání zboží zpět na adresu Portálu (pouze v rozsahu nejlevnějších nákladů na dodání zboží ) budou Portálem Zákazníkovi vráceny do 14-ti dnů od převzetí zboží, které bylo předmětem Smlouvy, a jeho kontrole. Pro vrácení peněžních prostředků Portálem bude použit stejný platební prostředek jako byl použit Zákazníkem při zaplacení objednávky, pokud Zákazník výslovně neurčí jinak. 

8. Reklamace 

8.1 Odpovědnost za vady na zboží se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 - 2117, 2161 - 2174. 

8.2 Portál je zodpovědný za to, že konkrétní zboží je v okamžiku jeho dodání a převzetí bez vad, vypadá tak, jak lze očekávat s ohledem na daný typ zboží. Zboží musí být vhodné k užívání, k jehož účelu je prodáváno. Zboží musí být v požadované jakosti a velikosti. 

8.3 Jakmile bude zboží dodáno Zákazníkovi, ten jej musí prohlédnout. Pokud se v době 24 měsíců od převzetí vyskytne vada konkrétního zboží, má Zákazník právo takovou vadu reklamovat. 

8.4 Pokud dodané zboží neodpovídá uvedené specifikaci, může Zákazník požadovat dodání náhradního, bezvadného zboží, ale pouze v případě pokud by toto s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. 

8.5 Pokud Zákazník nemůže zboží náležitě užívat k určenému účelu z důvodu opakované vady, má nárok na výměnu zboží nebo možnost odstoupit od Smlouvy. 

8.6 Jestliže Zákazník uzná vadu jako drobnou, neodstoupí od Smlouvy, neuplatní výměnu zboží, ani opravu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z nákupní ceny zboží. 

8.7 Uplatnit právo z vadného zboží má Zákazník s ohledem na vady projevené ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada na zboží projeví ve lhůtě do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již v okamžiku převzetí. 

8.8 Práva z vadného plnění nemá Zákazník v níže uvedených případech: 

u vady, kterou musí Zákazník poznat s vynaložením obvyklé pozornosti již při dodání zboží; 

u vady, kterou Zákazník sám způsobí; 

u vady, v jejímž důsledku byla sjednána nižší cena za zboží; 

u opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním; 

u vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží v okamžiku jeho převzetí; 

vyplývá-li to z povahy věci. 

8.9 Pokud dojde k reklamaci vady zboží, zašle Zákazník zboží na adresu Provozovatele. Při reklamaci Zákazník specifikuje o jakou vadu se jedná, uvede své kontaktní údaje, náležitosti spojené s koupí zboží a dále způsob vyřízení reklamace ( dodání nového zboží bez vad, bezplatné odstranění vady či právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupení od Smlouvy ). K tomuto účelu může Zákazník použít Reklamační formulář, který nalezne v příloze č.2 těchto VOP. 

8.10 Po obdržení reklamace zašle Portál Zákazníkovi potvrzení o převzetí předmětu reklamace a způsobu a datu vyřízení reklamace. 

8.11 V případě neoprávněné reklamace si Portál vyhrazuje účtovat Zákazníkovi veškeré přímé náklady spojené s vyřízením reklamace. 

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

9.1 Pokud by mezi Portálem a Zákazníkem vznikl spor, který by se z jakéhokoliv důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, má Zákazník právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 

9.2 Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se Zákazník domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se Zákazník pokusil spor s Portálem vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k disposici ( zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie vzájemné korespondence apod. ). 

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné prostřednictvím webového formuláře: 

https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ . 

9.3 Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nalezne Zákazník zde: 

https://www.coi.cz/informace-o-adr/ . 

9.4 Případnou stížnost či jiný podnět může Zákazník podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře na adrese: https://www.coi.cz/podatelna/, nebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou Zákazník nalezne na adrese: 

https://www.coi.cz/. 

Orgánem dohledu je příslušný Živnostenský úřad. 

10. Ostatní 

10.1 Koupí zboží nezískává Zákazník žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, fotografií, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak. 

10.2 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

10.3 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do doby kompletní dodávky zboží dle Smlouvy ( bylo-li dodáváno několik druhů zboží ). 

10.4 Přístup k uzavřené Smlouvě má pouze Zákazník a Portál. 

10.5 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že by zákazník nebyl českým občanem. Vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Portálem, které nejsou upravené ve Smlouvě a těchto VOP, se řídí zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. 

11. Účinnost 

Tyto VOP jsou platné ode dne 1. listopadu 2020. 

Účet byl zaregistrován

Máte již účet?
Přihlásit se jinak nebo Změnit heslo